Saturday, 23/10/2021 - 07:36|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS CANH NẬU
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai tài chính quý I năm 2021

PHÒNG GD&ĐT YÊN THẾ

                                                 TRƯỜNG THCS CANH NẬU

 

Số: ..../QĐ-THCS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Canh Nậu, ngày  15 tháng 4 năm 2021

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh

 tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021

 của Trường THCS Canh Nậu

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS CANH NẬU

         

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 06 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Xét đề nghị của bộ phận kế toán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 của trường THCS Canh Nậu (đính kèm biểu số 03 và Báo cáo thuyết minh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được niêm yết tại trụ sở làm việc của đơn vị (Bảng thông báo công khai) theo quy định.

Điều 3. Ban Giám hiệu, Công đoàn, kế toán, thủ quỹ, tổ trưởng tổ chuyên môn và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

  Đặng Văn Quang

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết